Vedení účetnictví a daňové evidence

Nabízíme kompletní služby středním, malým firmám a OSVČ v oblasti účetnictví a daňové evidence. Součástí našich služeb je i zpracování daňových přiznání pro právnické a fyzické osoby, účetní poradenství, dále zpracování mezd a agendy, která se mzdami úzce souvisí.

Vedení účetnictví

Ze zákona jsou povinny vést účetnictví právní a fyzické osoby, které jsou účetní jednotkou a jsou zapsány v obchodním rejstříku. Do účetnictví se zaznamenávají nejen všechny informace v peněžních jednotkách, ale i hospodářské záležitosti týkající se firmy. V účetnictví se majetek dělí na aktiva a pasiva. Aktiva zahrnují majetek firmy, tedy peněžní prostředky, pohledávky a dlouhodobý majetek. Do pasiv se zahrnují finanční zdroje firmy, například vlastní kapitál, úvěry a závazky.

Ten kdo vede účetnictví má za povinnost, na základě průkazných účetních záznamů, uvést účetní případy do účetních knih. To znamená, že do Deníku se zaznamenají účetní případy chronologicky a samostatně, do Hlavní knihy pak informace o pohybu a stavu jednotlivých složek aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Dalšími důležitými dokumenty jsou kniha zásob, kniha pohledávek a závazků, inventární kniha dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, pokladní kniha a kniha podrozvahových účtů. Nezbytnou součástí vedení účetnictví je provedení inventarizace majetku a závazků. Jejím cílem je, zjistit skutečný stav majetku a závazků, které jsou v účetnictví obsaženy a zda tento stav odpovídá skutečnosti.

Po skončení účetního období se sestavuje účetní závěrka, před tím je ale nutné uzavřít účetní knihy a to k poslednímu dni účetního období. Všechny získané skutečnosti se pak zaznamenávají do výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a do výkazu Příloha.

Daňová evidence

V daňové evidenci musí být obsaženy údaje o příjmech a výdajích v členění, které je nutné pro zjištění základu daně. Daňová evidence také musí obsahovat údaje o majetku a dluzích, rovněž se zde zaznamenávají peněžní toky, které s podnikáním souvisí. Daňovou evidenci je nutno uchovávat za veškerá zdaňovací období, pro která nebyla ukončena lhůta pro vyměření daňové povinnosti, tu stanoví zákon o daních nebo zvláštní daňový předpis.

Zpracování mezd

Mzdové účetnictví obsahuje všechny náležitosti, které se týkají mezd zaměstnanců a plateb, které jsou s nimi spojeny. Výsledkem celého tohoto procesu jsou podklady pro vyplacení mzdy zaměstnanci, přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení, přehledy pro zdravotní pojišťovny, pro Finanční úřad, přehled pro pojišťovnu pro zákonné pojištění zaměstnavatele, dále obsahuje informace potřebné pro Úřad práce. Je nutné i zpracování podkladů k platbám a spoustu dalších náležitostí, které jsou se mzdami spojené.